shmentura logo

11.10.06

רישומים

כמה רישומים שלי מהשנה האחרונה.
גיא.